dssbrezovicka@centrum.sk
Brezovička 62, 082 74 Brezovica
Oddelenia: 0911 025 109 | 0911 025 229 | 0918 993 801
Mgr. Ján Tomus: 051/45 91 295 | 0905 757 582
dssbrezovicka@centrum.sk
Brezovička 62, 082 74 Brezovica

Vitajte na stránkach

Naším cieľom nie je iba pomáhať žiť čo najplnohodnotnejší život tým, ktorí sa o seba nevedia alebo nemôžu postarať,
ale naším hlavným poslaním je urobiť všetko pre to, aby sa títo ľudia, odkázaní na našu pomoc,
cítili nami prijatí a milovaní.

Domov sociálnych služieb v Brezovičke je zariadením sociálnych služieb zriadeným Prešovským samosprávnym krajom, ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou.

Od 1. januára 2016 slúži zariadenie sociálnych služieb ako domov sociálnych služieb a rehabilitačné stredisko.

Činnosť našich zariadení je zameraná na :

Komplexnú starostlivosť fyzickej osobe odkázanej na sociálnu službu v domove sociálnych služieb a v rehabilitačnom stredisku s cieľom:

 

  • 1 zlepšovať kvalitu života prijímateľom sociálnej služby,
  • 2 vytvárať každému občanovi také životné podmienky, ktoré plne akceptujú jeho individualitu,
  • 3 sprevádzať prijímateľa sociálnej služby počas jeho života, dodať mu pocit istoty a pre prijímateľa sociálnej služby s celoročným pobytom v možnostiach zariadenia vytvárať príjemné rodinné prostredie.