dssbrezovicka@centrum.sk
Brezovička 62, 082 74 Brezovica
Oddelenia: 0911 025 109 | 0911 025 229 | 0918 993 801
Mgr. Ján Tomus: 051/45 91 295 | 0905 757 582
dssbrezovicka@centrum.sk
Brezovička 62, 082 74 Brezovica

Vitajte na stránkach

Obslužné činnosti

Ubytovanie

Ubytovanie je poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním.

 

Za ubytovanie sa na účely určenia úhrady považuje:

  • a) vybavenie obytnej miestnosti, najmä lôžko, stôl, stolička, skriňa, svietidlo, záclona,
  • b) príslušenstvo obytnej miestnosti, najmä predsieň, kuchyňa alebo kuchynský kút, komora, WC, kúpeľňa, kúpeľňový kút alebo sprchovací kút, ak sú súčasťou obytnej miestnosti alebo ak sú k nej priamo priľahlé,
  • c) vybavenie príslušenstva obytnej miestnosti, najmä spotrebič na prípravu a ohrev stravy, potravinová skrinka, drez na umývanie riadu, chladnička, svietidlo, umývadlo,
  • d) spoločné priestory, najmä spoločenská miestnosť, jedáleň, chodba, schodište, pivnica, práčovňa a kotolňa,
  • e) vybavenie spoločných priestorov, najmä svietidlo, stôl, stolička, záclona,
  • f) prevádzkové zariadenie obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti, najmä rozvod elektrickej energie, rozvod vody, rozvod plynu, odvádzanie odpadových vôd a hygienické zariadenie,
  • g) vecné plnenia spojené s ubytovaním, najmä vykurovanie, dodávka teplej vody, upratovanie spoločných priestorov, užívanie výťahu, dodávka elektrickej energie, dodávka plynu, dodávka vody, odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie, kontrola a čistenie komína, odvoz odpadu, odvoz splaškov a čistenie žúmp a vybavenie zariadenia sociálnych služieb spoločnou televíznou anténou a rozhlasovou anténou.

 

Stravovanie

Stravovanie je poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav fyzických osôb podľa stravných jednotiek. Za stravnú jednotku sa považujú náklady na suroviny. Za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy. Za režijné náklady na prípravu stravy sa považujú nevyhnutné náklady stravovacej prevádzky, najmä mzdy zamestnancov stravovacej prevádzky a odvody do poistných fondov, energie, vodné a stočné, vývoz odpadu, čistiace a dezinfekčné prostriedky, pranie, osobné, ochranné a pracovné prostriedky, opravy a údržba technológií a priestorov stravovacej prevádzky.

 

Upratovanie

Upratovanie je pravidelné udržiavanie čistoty v obytnej jednotke, príslušenstva obytnej jednotky a spoločných priestorov. Ide najmä o mechanickú očistu a dezinfekciu umývateľných plôch, vysávanie a tepovanie kobercov a tkanín, umývanie okien, utieranie prachu a iné.

 

Pranie, žehlenie a údrba bielizne a šatstva

Pranie je najmä triedenie, namáčanie, predpieranie, dezinfekcia pranie bielizne a šatstva. Žehlenie je tredenie, ukladanie, žehlenie a mangľovanie bielizne a šatstva. Údržba bielizne a šatstva je oprava a úprava bielizne a osobného šatstva.