dssbrezovicka@centrum.sk
Brezovička 62, 082 74 Brezovica
Oddelenia: 0911 025 109 | 0911 025 229 | 0918 993 801
Mgr. Ján Tomus: 051/45 91 295 | 0905 757 582
dssbrezovicka@centrum.sk
Brezovička 62, 082 74 Brezovica

Vitajte na stránkach

Odborné činnosti

Domov sociálnych služieb v Brezovičke poskytuje celoročnú komplexnú starostlivosť svojim prijímateľom sociálnej služby, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č.3, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3 zákona NR SR 448/2009 Z.z o sociálnych službách a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, pričom kladie dôraz na kvalitu poskytovaných služieb, individuálny prístup, zachovávanie dôstojnosti človeka v každodennom okamihu jeho života. Prijímatelia sociálnej služby nášho zariadenia sú dospelí so špeciálnymi potrebami, ktoré vyplývajú z ich telesného postihnutia, duševných porúch a porúch správania, alebo z kombinácie týchto postihnutí. Sociálne služby sú plánované podľa individuálnych potrieb, schopnosti a cieľov klientov na základe individuálneho plánu. Aktivizáciou vnútorného potenciálu klientov vytvárame podmienky pre podnetné a podporné prostredie, aby každý klient v čo najväčšej miere si osvojil alebo rozvinul zručnosti , ktoré bude pre svoj život potrebovať.

 

Odborné činnosti

 

 • základné sociálne poradenstvo - Základné sociálne poradenstvo je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, poskytnutie základných informácii o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.
 •  
 • pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
 •  
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov - Odborná činnosť, ktorá sa vykonáva s písomným súhlasom plnoletej fyzickej osoby a je zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitosti, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej osoby
 •  
 • sociálna rehabilitácia - Odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe a pri základných sociálnych aktivitách
 •  
 • ošetrovateľská starostlivosť - ZSS poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť klientom podľa zdravotných výkonov z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach vykonávajú zamestnanci zariadenia, ktorí spĺňajú podmienky pre výkon zdravotníckeho povolania.
 •  
 • pracovná terapia - Odborná činnosť na osvojovanie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických, mentálnych a pracovných schopností. Klient v rámci pracovnej terapie vykonáva rôzne pracovné činnosti podľa cieľov stanovených v individuálnom rozvojovom pláne s ohľadom na jeho zdravotný stav, možnosti a schopnosti.
 •  
 • tlmočenie
 •  
 • sprostredkovanie
 • - tlmočenia
 • - osobnej asistencie
 •  
 • pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinnosti.