dssbrezovicka@centrum.sk
Brezovička 62, 082 74 Brezovica
Oddelenia: 0911 025 109 | 0911 025 229 | 0918 993 801
Mgr. Ján Tomus: 051/45 91 295 | 0905 757 582
dssbrezovicka@centrum.sk
Brezovička 62, 082 74 Brezovica

Vitajte na stránkach

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia občana do domova sociálnych služieb

Podmienky prijatia občana do zariadenia sociálnych služieb upravuje zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 448/2008 Z. z.). Podľa uvedeného zákona vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre občana, ktorý je odkázaný na sociálnu službu a právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených týmto zákonom.

 

Posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu

Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej žiadosti občana. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb sa podáva vyššiemu územnému celku.

Na základe predloženej žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, príslušný orgán vykoná posudkovú činnosť (sociálnu a lekársku) a vyhotoví komplexný posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý je podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

 

Prijímanie do zariadenia sociálnych služieb

Do DSS možno prijať občana na základe právoplatného rozhodnutia PSK, odbor sociálny, o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb následne uzatvorenej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Umiestnenie fyzickej osoby do DSS je možné na základe predloženej písomnej vlastnoručne podpísanej žiadosti na príslušnom PSK, odbore sociálnom.

Po obdŕžaní právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu fyzická osoba, resp. jej zástupca alebo určená osoba písomne požiada domov sociálnych služieb o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Následne domov sociálnych služieb písomne vyzve fyzickú osobu najneskôr 7 dní pred dátumom začatia poskytovania sociálnej služby.

 

Dokumenty na stiahnutie: