dssbrezovicka@centrum.sk
Brezovička 62, 082 74 Brezovica
Oddelenia: 0911 025 109 | 0911 025 229 | 0918 993 801
Mgr. Ján Tomus: 051/45 91 295 | 0905 757 582
dssbrezovicka@centrum.sk
Brezovička 62, 082 74 Brezovica

Vitajte na stránkach

Súčasnosť

Domov sociálnych služieb sa nachádza v obci Brezovička v severozápadnom cípe okresu Sabinov, v neúčelovom trojposchodovom objekte – kaštieli. K objektu patrí 0,6 ha pozemok, na ktorom je postavená garáž, besiedka a to všetko obklopuje pekný park.

 

V DSS sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona NR SR č. 448/2009 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších prepisov.

 

Prijímateľmi sociálnej služby nášho zariadenia sú dospelí so špeciálnymi potrebami, ktoré vyplývajú z ich telesného postihnutia, duševných porúch a porúch správania, alebo z kombinácie týchto postihnutí.

 

Sociálnu službu pre ubytovaných zabezpečuje kolektív 21 zamestnancov, ktorí tímovou prácou riešia kvalitu poskytovaných služieb (rediagnostika prijímateľov sociálnej služby, teda komplexné poznanie prijímateľa sociálnej služby, stanovenie jeho osobných individuálnych možností a schopností, ktoré umožnia jeho rozvoj, stanovenie sociálnej anamnézy (osobná, rodinná rozhodujúce lekárske diagnózy a ich prejavy, komunikačné, sexuálne, sociálne možnosti, príjmové a majetkové pomery, praktické zručnosti, záujmy, kontaktné osoby, vzťahy apod.),vytvárajú podmienky pre napĺňanie predstavy o zmysluplnom využívaní času, riešenie integrácie prijímateľov sociálnej služby (a to zapájať prijímateľa sociálnej služby do pracovnej terapie, záujmovej činnosti – športové hry, kultúrno-spoločenské aktivity, výlety do prírody a posedenie v altánku) čím sa dosahuje celkový rozvoj osobnosti

Kolektív zamestnancov sa svojím neustálym vzdelávaním a zvyšovaním kvalifikácie snaží skvalitňovať a hľadať nové možnosti poskytovania sociálnej starostlivosti

 

Kapacita:    21 prijímateľov sociálnej služby

Poskytovaná sociálna služba:    22 prijímateľov sociálnej služby 

Ubytovanie:  
- dvojposteľová izba
- trojposteľová  izba
- štvorposteľová izba

Forma sociálnej služby:    pobytová celoročná          

Úhrada za sociálnu službu od 210,90 € - 233,52 €

* podľa veľkosti užívanej podlahovej plochy a poskytovaných služieb

 

V Domove sociálnych služieb sa:

a)  poskytuje
     1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
     2. sociálne poradenstvo
     3. sociálna rehabilitácia, 
     4. ošetrovateľská starostlivosť, 
     5. ubytovanie, 
     6. stravovanie, 
     7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
     8. osobné vybavenie. 

b)   zabezpečuje
     1. pracovná terapia, podľa špecifikácie v individuálnom rozvojom pláne,
     2. záujmová činnosť, podľa špecifikácie v individuálnom rozvojom pláne.

c)   utvára podmienky na
     1. úschovu cenných vecí