dssbrezovicka@centrum.sk
Brezovička 62, 082 74 Brezovica
Oddelenia: 0911 025 109 | 0911 025 229 | 0918 993 801
Mgr. Ján Tomus: 051/45 91 295 | 0905 757 582
dssbrezovicka@centrum.sk
Brezovička 62, 082 74 Brezovica

Vitajte na stránkach

Úhrada za sociálnu službu

Úhrada za poskytované služby v DSS Brezovička sa určuje podľa Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) Prešovského samosprávneho kraja ( PSK) č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v znení neskorších zmien a doplnení.

 

1. Pre prijímateľov sociálnej služby s trvalým pobytom v Prešovskom samosprávnom kraji (uvedená suma na jedného prijímateľa sociálnej služby, na jeden deň)

 

a) suma za odborné činnosti

 

základné poradenstvo: 0 €
špecializované poradenstvo: 0 €
pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 k zákonu o sociálnych službách v závislosti od stupňa odkázanosti určeného v právoplatnom rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu:  
II. stupeň odkázanosti: 1,72 €
III. stupeň odkázanosti: 1,83 €
IV.stupeň odkázanosti: 2,03 €
V. stupeň odkázanosti: 2,23 €
VI. stupeň odkázanosti: 2,43 €
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov: 0 €
sociálna rehabilitácia: 0 €
ošetrovateľská starostlivosť: 0 €
pracovná terapia: 0 €
tlmočenie: 0 €
sprostredkovanie: 0 €
- tlmočenia:  
- osobnej asistencie:  
pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností: 0 €

 

b) suma za obslužné činnosti:

 

ubytovanie: 0,15 €/1m2
stravovanie  
- výška stravnej jednotky: 3,00 €
- režijné náklady: 0,60 €
upratovanie: 0,25 €
pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva: 0,25 €

 

c) suma za iné činnosti

 

používanie vlastného elektro spotrebiča: 0,04 €