dssbrezovicka@centrum.sk
Brezovička 62, 082 74 Brezovica
Oddelenia: 0911 025 109 | 0911 025 229 | 0918 993 801
Ing. Jozef Planý: 051/45 91 295 | 0905 757 582
dssbrezovicka@centrum.sk
Brezovička 62, 082 74 Brezovica

Vitajte na stránkach

Zmluvy (roky 2012-2016)

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov podľa zákona c. 546/2010 Z.z. - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

strana z 3
Číslo zmluvy Predmet zlmuvy Hodnota (EUR) Dodávateľ Zverejnené Zobraziť dokument
Zmluva č. I029-013/CEZ-SK/ 2017 Združená dodávka elektrickej energie na roky 2018-2019 0.00 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 08.12.2017
Zmluva o dielo Zhotovenie webovej stránky \"lipany.dssbrezovicka.sk\" 500.00 Patrik Himič, Hubošovce 37, 082 66 Uzovce 07.09.2017
Kúpna zmluva č.092017 Dodávka "Mäsa a mäsových výrobkov" 0.00 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 31.08.2017
2/2017 Dohoda o poskytovaní stravy 0.00 Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 27.06.2017
1/2017 Dohoda o poskytovaní stravy 0.00 Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 03.03.2017
DOHODA č. 17/37/012/20 Dohoda pri zabezpečení a výkone dobrovoľníckej činnosti 0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove, Slovenská 87, 080 28 Prešov 23.02.2017
2017/E2060 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu 19.20 ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133 07.02.2017
5/2017/ODDSVPaSB Zmluva o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy 1.00 Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 03.01.2017
Dohoda č. 16/37/051/515 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu “Absolventská prax štartuje zamestnanie“ 0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove, Slovenská 87, 080 28 Prešov 22.11.2016
ZoD Rekonštrukcia plynových kotolní RhS v Lipanoch 20895.00 TerMo, s.r.o., Hlavná 799, 082 56 Pečovská Nová Ves 22.11.2016
Kúpna zmluva č.Z201639244_Z Dodávka elektrickej energie pre rok 2017 0.00 Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 16.11.2016
Zmluva o dielo 11/2016 Zhotovenie webovej stránky a jej dodanie pod názvom „dssdssbrezovickask1.sk“ 500.00 Patrik Himič, Hubošovce 37, 082 66 Uzovce 02.11.2016
KZ Pekárenské výrobky 0.00 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 30.09.2016
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1 Mobilná sieť 0.00 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 30.08.2016
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2 Mobilná sieť 0.00 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 30.08.2016
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Zmena rozsahu služieb v mobilnej sieti 0.00 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 30.08.2016
1/2016 Dohoda o poskytovaní stravy č.1/2016 0.00 Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 29.06.2016
Kúpna zmluva č.Z201533322_Z Dodávka elektrickej energie pre rok 2016 0.00 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 05.11.2015
Kúpna zmluva č.Z20153221_Z Dodávka elektrickej energie pre rok 2015 0.00 Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 02.04.2015
Zmluva o BZ Dodávka drevných peliet 0.00 Anton Polomský-STOLÁRSTVO, 082 74 Brezovička 128 19.03.2015